ÖRNEK 6. SINIF SORULARI

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

TÜRKÇE

1. Şu yüce dağların karı eridi,

Sel oldu gidelim bizim ellere.

Yaylamızı lale, sümbül bürüdü,

Gel oldu gidelim bizim ellere.

Karacaoğlan

Dörtlüğe göre şairin içinde bulunduğu mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkbahar B) Yaz C) Sonbahar D) Kış

Öğrenme Alanı : Okuma

Konu : 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme

Kazanımlar :11. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

24. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur.

2. “Gerçeği buldum.” deme, “Bir gerçek buldum” de!

Bu sözle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar gerçekleri bulabilir.

B) Gerçeğe gözlerimizi kapatamayız.

C) Bir tek gerçek yoktur.

D) Gerçekler saklanamaz.

Öğrenme Alanı : Okuma

Konu : 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme

Kazanım : 4. Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler.

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi cümledeki işlevi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Çocukluğum kırmızı güller arasında geçti.

B) Görev yaptığı yerde temelli kaldı.

C) Şirketin yönetimini tamamen çocuklarına bıraktı.

D) Arkadaşım Orhan bize sürekli gelir giderdi.

Öğrenme Alanı : Dil Bilgisi

Konu : 2. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

Kazanımlar : 6.Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak

kullanır.

7. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

4. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi yeni bir sözcük türetmiştir?

A) Herkesten daha az yorulmuştu.

B) Törende şarkı söyleyip şiir okumuş.

C) Arkadaşımın babası, erkenden eve gelmiş.

D) Bugün mutluluk şiirleri okudum.

Öğrenme Alanı : Dil bilgisi

Konu : 1. Kelimenin yapı özellikleri ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

Kazanımlar : 1. Kök ve eki kavrar.

2. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.

3. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

5. 1) Tren 17( )30’da hareket edecek.

2) Hemen geleceğim( ) dedi.

3) Ayşe Hanım( )ın eşyaları otobüste kalmış.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilir?

A) (:), (;), (,) B) (.), (,), (’) C) (.), (,), (;) D) (:), (,), (;)

Öğrenme Alanı : Yazma

Konu : 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama

Kazanım : 2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kazanır.

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK

1. İki kardeşten büyüğünün cevizlerinin sayısı, küçüğünün cevizlerinin sayısının 2 katından 10

fazladır. Bu kardeşlerin toplam ceviz sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

(Küçük kardeşin cevizlerinin sayısı x ile gösterilmektedir.)

A) x+20 B) 2x-10 C) 2x+20 D) 3x+10

Öğrenme Alanı : Cebir

Alt Öğrenme Alanı : Cebirsel İfadeler

Kazanım : Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeleri yazar.

2.

Şekle göre aşağıdakilerin hangisindeki üç nokta doğru parçaları ile birleştirilirse dar açılı bir

üçgen oluşur?

A) A, C, D B) A, B, F C) C, D, E D) B, C, E

Öğrenme Alanı : Geometri

Alt Öğrenme Alanı : Çokgenler

Kazanım : Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

F

E

D

C

A

B

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

3. Eş küplerden oluşturulmuş yandaki yapının sağdan

görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

Öğrenme Alanı : Geometri

Alt Öğrenme Alanı : Geometrik Cisimler

Kazanım : Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.

4. Ali dışında 5 öğrencinin bir matematik

sınavından aldığı puanlar yandaki tabloda

verilmiştir. Tablodaki 6 öğrencinin aldığı

puanların açıklığı 19 dur. Ali en yüksek puanı

aldığına göre, puanı kaçtır?

A) 66 B) 71 C) 78 D) 82

Öğrenme Alanı : Olasılık ve İstatistik

Alt Öğrenme Alanı : Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

Kazanım : Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplar ve yorumlar.

Ön Sağ

Tablo: Öğrencilerin aldığı

puanlar

Öğrenciler Puanlar

Ayşe 61

Ali ?

Berk 59

Can 47

Okan 63

Beril 52

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

5. 1 kg şekerin fiyatı, 1 kg unun fiyatının 2 katıdır. 3 kg şeker ve 2 kg una 8,80 YTL ödendiğine göre,

1 kg şeker kaç YTL’dir?

A) 0,55 B) 1,10 C) 2,20 D) 3,30

Öğrenme Alanı : Sayılar

Alt Öğrenme Alanı : Ondalık Kesirler

Kazanım : Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

FEN VE TEKNOLOJİ

1. Aynı maddeden yapılmış aşağıdaki iletken tellerden hangisinin en fazla dirence sahip olması

beklenir?

A) Uzun ve ince B) Uzun ve kalın C) Kısa ve ince D) Kısa ve kalın

Ünite : Yaşamımızdaki Elektrik

Altkonu : İletken ve Yalıtkanlar

Kazanım : 2.4 Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç”

olarak ifade eder.

2.5 Bir iletkenin direncinin iletkenin uzunluğuna, kesitine ve cinsine bağlı olarak

değiştiği sonucuna varır.

2. Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- Ses her yönde dalgalar hâlinde yayılır.

II- Yeşil alanlar sesin bir kısmını soğurur.

III- Ses her ortamda yayılır.

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Ünite : Işık ve Ses

Altkonu : Sesin Yayılması

Kazanım : 3.1 Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder.

3.2 Sesin bir engel ile karşılaştığında yansıdığını deneyle keşfeder.

3.5 Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder.

3.6 Ses şiddetinin soğurulma ile azaldığını keşfeder.

3.7 Farklı maddelerin sesi farklı soğurduğunu fark eder.

3.9 Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama gerek olduğunu, ortamın

tanecikli yapısıyla açıklar.

3. Maddeyi oluşturan taneciklerin modeli şekildeki gibi verilmiştir. Bu modele göre aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Bileşik molekülüdür. B) İki cins atomdan oluşmuştur.

C) Saf maddedir. D) Bir karışımdır.

Öğrenme Alanı : Madde ve Değişim

Ünite : Maddenin Tanecikli Yapısı

Kazanım : 2.3. Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder.

2.4. Farklı atomlar içeren saf maddeleri bileşik olarak adlandırır.

2.5. Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.

2.7. Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

4. Isıtılan bir madde hâl değiştirdiğinde maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi gerçekleşir?

A) Taneciklerin hacmi artar. B) Taneciklerin hareketi azalır.

C) Tanecikler arası mesafe artar. D) Taneciklerin kütlesi azalır.

Öğrenme Alanı : Madde ve Değişim

Ünite : Madde ve Isı

Kazanım : 1.1. Gözlem yaparak maddeler ısındıkça moleküllerin hızlandığı sonucuna

varır.

3. Ünite 4. Üst Kazanım: Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasında ilişki kurar.

5. Aşağıdaki tabloda solunum sistemindeki bazı yapı ve organlar numaralandırılmıştır. Solunumla

aldığımız hava bu yapı ve organları hangi sırayla geçerek alveollere ulaşır?

Soluk borusu

1

Bronşçuk

2

Yutak

3

Gırtlak

4

Burun

5

Bronş

6

A) 5, 3, 4, 1, 6, 2 B) 2, 6, 1, 4, 3, 5 C) 5, 4, 3, 1, 2, 6 D) 2, 6, 4, 3, 1, 5

Öğrenme Alanı : Canlılar ve Hayat

Ünite : Vücudumuzda sistemler

Kazanım : 3.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya

şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. (FTTÇ-4.) Bilimsel bilginin

oluşturulmasında başkalarına açıklamak amacıyla sunumunda

modellerden yararlanmanın yeri ve önemini bilir.

6. SINIF ÖRNEK SORULAR

SOSYAL BİLGİLER

1. Karahanlılar şehirlerde ve yollarda kervansaraylar yapmışlardır.

Bu durum Karahanlıların hangi alanda gelişmeye önem verdiklerinin bir göstergesidir?

A) Din B) Tarım C) Ticaret D) Bilim

Öğrenme Alanı : Kültür ve Miras

Ünite : İpek Yolu’nda Türkler

Kazanım : 4. İpek Yolu’nun toplumlararası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki

rolünü fark eder.

2. Yandaki resimde 2005 yılında Orta Asya’da

yapılan kazılarda çıkarılan Köktürklere ait

paranın ön yüzü görülmektedir. Paranın

üzerinde Kağan ve Hatun’un resimlerinin yan

yana yer almasından aşağıdakilerden hangisi

çıkarılabilir?

A) Devlet yönetiminde hatun da söz sahibidir.

B) Yöneticilerin yarısı kadınlardan oluşur.

C) Hatun, ordunun başkomutanıdır.

D) Devletin hükümdarı kadındır.

Öğrenme Alanı : Kültür ve miras

Ünite :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !