ÖRNEK 7. SINIF SORULARI

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

TÜRKÇE

1. Çocuk için okuduğu öykünün yazarı yoktur, öykü vardır yalnızca. Dondurma gibi, çikolata, şeker

gibi yutulurcasına tutkuyla tüketilen öykü. Yetişkin ise, öyküye bireysel bilgi donanımı, önceki

kuşakların deneyimleri, çağının bakışı ve kendi beğenileri ile yaklaşır.

Parçaya göre, çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yazarları önemsediği

B) Okuduğu eserleri yorumladığı

C) Bilinçli bir okuyucu olduğu

D) Ayrım yapmadan okuduğu

Öğrenme Alanı : Okuma

Konu : 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme

Kazanımlar : 3. Metnin konusunu belirler.

11. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

14. Metne ilişkin sorulara cevap verir.

2. Deniz sevgisi ve saygısı taşıyan herkes, denizi kirletmekle ağaç kesmek arasında bir fark

olmadığını bilir. Bu duyguları taşımayanlar ise denizi ……….

Parçanın aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olmaz?

A) hazır ve kolay bir çöp tenekesi gibi görür.

B) gördükçe içleri burkularak seyrederler.

C) hiç kirlenmeyecek gibi kullanırlar.

D) öldürdüklerinin farkında bile olamazlar.

Öğrenme Alanı : Okuma

Konu : 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme

Kazanımlar : 5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.

25. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.

3. Bir toplumun dili dünya görüşünden ayrılamaz. Toplumların kültür değişimlerini inceleyen

antropologlar bu bağlantıyı uzun uzun araştırmışlardır. Nitekim Eskimo dili üzerine yaptıkları bir

çalışmada; balıkla ilgili birçok sözcükle karşılaştıkları hâlde, savaşla ilgili hiçbir sözcüğe

rastlamadıklarından “Eskimolar savaşçı bir toplum değildir.” yargısına ulaşmışlardır.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her dilde aynı kavramlar bulunmayabilir.

B) Eskimo dilinde balıklarla ilgili çok sözcük vardır.

C) Toplumun dili ile yaşam biçimi arasında bir ilgi vardır.

D) Eskimo dilinde savaşla ilgili sözcükler yoktur.

Öğrenme Alanı : Okuma

Konu : 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme

Kazanım : 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiili zaman yönünden belirten bir ifade kullanılmıştır?

A) Bir gün bu diyardan gidecekti. B) Geçip gitmişti bir ömür.

C) Burada bir çağ ılıp kapanmış. D) Zamanı durdurmak imkânsız.

Öğrenme Alanı : Dilbilgisi

Konular : 1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

3. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama

ve uygulama

Kazanımlar : 1.7. Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak

kullanır.

3.1 Cümlede zaman kavramını belirleyen/destekleyen zarfları farkeder.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur?

A) Başkalarının derdine ortak olmak ne güzel

B) Ne söylediğini pek anlayamadım

C) Ayşegül’e doğum gününde ne alayım

D) Ne olursa olsun, oraya gidecektin

Öğrenme Alanı : Yazma

Konu : 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama

Kazanım : 2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK

1. Yandaki tabloda, bir sınıftaki başkan adaylarının

aldıkları oy yüzdeleri verilmiştir.

Mete, Selin’den 2 oy fazla aldığına göre, Onur Pelin’den kaç

oy fazla almıştır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Öğrenme Alanı : Sayılar

Alt Öğrenme Alanı : Oran ve Orantı

Kazanım : Doğru ve ters orantı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

2. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şeklin, bulunduğu düzlemde döndürülmüşüdür?

A) B) C) D)

Öğrenme Alanı : Geometri

Alt Öğrenme Alanı : Dönüşüm Geometrisi

Kazanım : Dönme hareketini açıklar

3. Kareli kâğıt üzerine çizilen şekildeki taralı

bölgenin alanı kaç birim karedir?

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Öğrenme Alanı : Ölçme

Alt Öğrenme Alanı : Dörtgensel Bölgelerin Alanı

Kazanım : Dörtgensel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

Tablo: Başkan adaylarının

aldıkları oy yüzdeleri

Adaylar Oy Yüzdesi (%)

Pelin 10

Selin 20

Onur 40

Mete 30

1 birim

1 birim

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

4. Yandaki tablo Ayşe’nin, haftanın ilk beş gününde bir

kitaptan okuduğu sayfa sayılarını göstermektedir.

Ayşe cumartesi günü de 40 sayfa okursa, merkezi

eğilim ölçülerinin değişimi ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) En fazla aritmetik ortalama değişir. B) En fazla ortanca değişir.

C) En fazla tepe değeri değişir. D) Hepsi eşit miktarda değişir.

Öğrenme Alanı : Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri

Alt Öğrenme Alanı : Olasılık ve istatistik

Kazanım : Verilen merkezi eğilim ölçülerini ve çeyrekler açıklığını yorumlar.

5. Verilen tabloya göre, x ve y değişkenleri

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle

ifade edilir?

A) y = x + 9 B) y = 5x 7 C) y = 4x 3 D) y = 3x + 1

Öğrenme Alanı : Cebir

Alt Öğrenme Alanı : Denklemler

Kazanım : İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi tablo ve grafik kullanarak inceler,

bir değişkenin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini açıklar.

Tablo: Günlere göre okunan

sayfa sayıları

Günler Okunan sayfa

sayısı

Pazartesi 72

Salı 70

Çarşamba 80

Perşembe 76

Cuma 82

x y

4 13

5 16

6 19

7 22

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

FEN ve TEKNOLOJİ

1. Şekil - I’deki K cismi M elektroskopuna

yaklaştırıldığında M’nin yaprakları biraz açılıyor.

Şekil - II’de L cismi N elektroskopuna

yaklaştırıldığında ise N’nin yaprakları biraz

kapanıyor.

Buna göre K, L, M ve N’nin yükleri

aşağıdakilerden hangisi olamaz?

K L M N

A) - - + -

B) + - + +

C) - + - -

D) + + + -

Ünite : Yaşamımızda elektrik

Kazanım : 1.9 Elektroskobun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir.

1.11 Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle

yüklenebileceğini deneyerek keşfeder.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşebilir.

II- Sürtünme kuvvetinden dolayı basit makinelerde yüzde yüz verim sağlanamaz.

III- Basit makineler enerji tasarrufu sağlarlar.

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

Ünite : Kuvvet ve hareket

Kazanım : 2.12 Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle

ıklar.

3.4 Bir işi yaparken basit makine kullanmanın enerji tasarrufu

sağlamayacağını, sadece iş yapma kolaylığı sağlayacağını belirtir.

4.3 Kinetik enerjideki azalmayı enerji dönüşümü ile açıklar.

3. Aşağıda bazı sembol ve formüller çizelgede numaralandırılarak verilmiştir. Çizelgedeki

numaralandırılmış kutucuklardan hangileri çok atomlu iyondur?

1

K+

2

O2-

3

NH4

+

4

He

5

PO4

3-

6

CO2

A) 3 ve 5 B) 1 ve 3 C) 3, 5 ve 6 D) 1, 2 ve 4

Öğrenme Alanı : Madde ve Değişim

Ünite : Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Kazanım : 3.4. Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-)

yük ile yüklendiği çıkarımını yapar.

3.5. Yüklü atomları iyon olarak adlandırır.

3.6. Pozitif yüklü iyonları katyon negatif yüklü iyonları ise anyon olarak

adlandırır.

3.7. Çok atomlu yaygın iyonların ad ve formüllerini bilir.

Şekil - I Şekil - II

K L

M N

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

4. Şekilde sindirim sisteminin bazı yapı ve organları okla gösterilmiştir.

Aşağıda verilen olaylardan hangisi okla gösterilen yapı ve organlardan

birinin görevi değildir?

A) Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması

B) Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesi

C) Besinlerin bulamaç hâline getirilmesi

D) Besinlerin kana geçirilmesi

Öğrenme Alanı : Canlılar ve Hayat

Ünite : Vücudumuzda sistemler

Kazanım : 1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya

şema üzerinde gösterir. (FTTÇ-4). Bilimsel bilginin oluşturulmasında

başkalarına açıklamak amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın

yeri ve önemini bilir.

1.2. Besinlerin vücuda yararlı hale gelmesi için değişme uğraması gerektiğini

tahmin eder.

1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması

gerektiğini belirtir.

1.6. Sindirime uğrayan besinlerin kana geçişini açıklar.

5.

Hem ot hem de et yiyen bir canlı yukarıdaki besin ağında hangi şekille gösterilmiştir?

A) B) C) D)

Öğrenme Alanı : Canlılar ve Hayat

Ünite : İnsan ve çevre

Kazanım : 1.2. Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle

ilişkilerini açıklar. (BSB-27) Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen

araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi

çeşitli yöntemlerle kaydeder.

30. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

31. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

7. SINIF ÖRNEK SORULAR

SOSYAL BİLGİLER

1. Osmanlıların, fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi

aşa

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !